Posted in English

Homework

40l)) Listen and check.
Read the article again carefully. Choose a, b, or c.

 1. 1 The first thing the journalist did after leaving her GP was.. .
  1. a go and see a specialist
  2. b gotoA&E
  3. c find out what her condition was called
 2. 2 After realizing that she was a cyberchondriac, she…
  1. a stopped worrying
  2. b worried just as much as before
  3. c stopped visiting health-related websites
 3. 3 One problem with health-related websites on the internet is that…
  1. a they make unusual illnesses seem more common than they really are
  2. b they often describe conditions which don’t really exist
  3. c they give more information about rare illnesses than aboutcommon ones
 4. 4 Another problem with these websites is that…
  1. a they encourage people to go to the doctor more often
  2. b they make people believe in miracle cures
  3. c the information may not be right.
Posted in English

Test

 1. John and Mary ……. the radio.

a. are listening on b. are listening to c. is listening on d. is listening to

2. What’s his name?

a. It’s name Jack b. It’s a Jack c. It’s Jack’s name d. It’s Jack

3. The lamp is …….. the television.

a. at b. next to. c. near of d. between

4. My brother is writing ………

a. by a pencil b. with pen c. in a paper d. in a book

5. Monday is the first day

a. Tuesday is the second b. The second bis thursday c. Tuesday is the fourth d. The fourth is thursday.

6.Micheal ….for the Bank since last year.

a.did work b. has worked c.does work d. works

7. I’m really looking forward ….. this exercise

a.to finish b.finishing c. finish d.to finishing

Advertisementsabout:blankREPORT THIS AD

8.Suddenly, we heard a loud noise, but outside, there ……..there!

a.was nobody b. is anybody c. wasn’t nobody d.was somebody

9.Michael………Paris in the morning

a.to leaving b leaves for c  is leaving for d. leave to

10. a. What’s like the weather? b. How’s the weather? c. What’s the weather like? d. How the weather is?

11.I ….. working at night nowadays.

a. used to b. used c. am used to. d would

12.I wish I ….. a million dollars, I’m tired of being poor.

a. have b would have c.had d. had had

13.  …..in telling me these lies, because you know I don’t believe you.

a. There is no use b.  It is no point c.It is no use d. It is usefulness

14.  By this time tomorrow we ….. the meeting.

a. will have b. will have had c. are having d.will had had

17. collapse

a. build b. fall down. c. stay safe d. keep safe

18. prospect

a. cause b. expectation. c. approach d. promotion

19. proficient

a. proud b. skilled c. wise d. well – known

20.vital

a. wear b. stiff c. necessary d. unimportant

21. Match the words with their meanings

 1. conventional ————- a. elevator
 2. prohibit ————- ———–b. creative
 3. lift ——————————-c. fluctuate
 4. disperse ———————- d. convincing
 5. cogent ————————e. customary
 6. ingenious ————————- f. scatter
 7. vibrate —————————– g. ban

Conventional — customary

Prohibit — ban

Lift — elevator

Disperse — scatter

Cogent — convincing

Ingenious — creative

Vibrate — fluctuate

From the bold words find the one which is not correct.

22. Some fishes live at such enormous depths that they are almost complete blind

23. Animals that live in cold climates often hibernate throughout the winter when food is scarcely.

24. Morse code was an important way to send messages before the telephone and radio are invented. 

25. Language is an important factor in the accumulate of culture.

Posted in հայոց պատմություն

Հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը

Այն սկսվել է 1915 թվականի մայիսի 24-ի ֆրանս-բրիտանա-ռուսական համատեղ Հռչակագրի հրապարակմամբ և վերսկսվել 1965 թվականից, երբ Ուրուգվայը պետականորեն առաջինը պաշտոնապես ճանաչեց Հայոց ցեղասպանությունը։

Սկսած 1915 թվականիցտարբեր պետություններ ընդունել են բանաձևեր, որոնք դատապարտում են հայերի կոտորածը։

ԱՄՆ-ն երեք անգամ 1916, 1919, 1920ընդունել է նմանատիպ բանաձևեր, սակայն դրանք չեն կարողացել կանգնեցնել Օսմանյան կայսրության գործողությունները։ 1915 թվականին մայիսի 24-ին Ֆրանսիան, Մեծ Բրիտանիան և Ռուսական կայսրությունը հանդես են եկել համատեղ հռչակագրով, որը նույնպես քննադատում էր այդ կոտորածները։
ժողովրդի կոտորածը պաշտոնապես դատապարտել և ճանաչել են որպես ցեղասպանություն 34 երկիր:

Posted in հայոց պատմություն

Սփյուռքի առաջացումը

Հայկական սփյուռքն առաջացել է Խորհրդային Հայաստանի գոյության տարիներին։ Այն մշտապես պահպանել է մայր հայրենիքի հետ կապը և պարբերաբար ներգաղթեր իրականացրել։ 1921-1926 թվականներին իրականացվել է արևմտահայերի առաջին, 1931-1933 թվականներին՝ երկրորդ ներգաղթը, երբ Հայկական ԽՍՀ է տեղափոխվել 42 000 հայ։ 1946-1948 թվականներին տեղի ունեցած Մեծ հայրենադարձության ժամանակ Հայաստան է տեղափոխվել 86 000 հայ։

Հայկական սփյուռքի մեկդարյա պատմությունը կարելի է բաժանել երեք փուլի՝ առաջացման շրջան (1920-1930-ական թվականներ՝ Առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո), երկրորդ սերնդի, զարգացման շրջան (1950-1980-ական թվականներ՝ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո) և ժամանակակից շրջան (1990-2010-ական թվականներ՝ Հայաստանի Հանրապետության

Posted in հայոց պատմություն

ԽՍՀՄ փլուզումը

1991թ. դեկտեմբերին ավարտվում է Արևմուտքի և Խորհրդային Միության չորս տասնամյակից ավելի ձգվող պայքարը. դեկտեմբերի 25-ին ԽՍՀՄ առաջին և վերջին նախագահ Միխայիլ Գորբաչովը վայր է դնում լիազորությունները, իսկ հաջորդ օրը ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի Հանրապետությունների նորաստեղծ խորհուրդն ընդունում է ԽՍՀՄ լուծարման հռչակագիրը։
Բազմաթիվ հետխորհրդային պետություններ, այդ թվում Հայաստանը, պահպանել են Ռուսաստանի հետ սերտ կապերը՝ միասին հանդես գալով մի շարք ռազմատնտեսական համագործակցային միությունների կազմում, ինչպիսիք են՝ Անկախ Պետությունների Համագործակցությունը (ԱՊՀ), Եվրասիական տնտեսական հանրակցությունը, Միութենական պետությունը, Մաքսային միությունը, Եվրասիական տնտեսական միությունը, Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը (ՀԱՊԿ) և այլն[5]։ Որոշ պետություններ էլ դարձել են Եվրոպական Միության և ՆԱՏՕ-ի անդամներ։

Posted in հայոց պատմություն

Այլախոհությունը խորհրդային Հայաստանում

Այլախոհությունը խորհրդային Հայաստանում
1960-ականների համարվում է այլախոհական շարժումների սկիզբը ոչ միայն Խորհրդային Հայաստանում, այլ նաև ԽՍՀՄ-ում և Արևելաեվրոպական երկրներում։ Այդ ընթացքում «դիսիդենտ» (այլախոհ) տերմինով սկսեցին կոչել բոլոր նրանց, ովքեր ընդվզում էին խորհրդային կարգերի դեմ, սակայն չէին դիմում բռնության և բռնությունը՝ որպես այդպիսին պայքարի միջոց և ձև չէին ընդունում:Այդուհանդերձ նախքան այլախոհական շաժումների ծագումը հակախորհրդային և հակակոմունիստական ուժերը դիմում էին նաև զինված պայքարի և չէին մերժում բռնի պայքարի եղանակները։ Այս երևույթը տեսանելի էր հատկապես պատերազմից հետո Մերձբալթյան, Ուկրաինայի արևմուտքում և Արևելաեվրոպական երկրներում։ 1960-ականներին նման ընդդիմադիր ուժերից նոր ընդդիմադիրներին առանձնացնելու համար կիրառվում է «այլախոհ» կամ «դիսիդենտ» եզրույթը։ Առհասարակ, 1960-ականներին ծավալված այս շարժումը ամփոփում էր իր մեջ հայ ժողովրդի 20-րդ դարասկզբին կրած կտտանքները, կորցրած հայրենիքի, ինչպես նաև Հայկական հարցի հնարավոր լուծմանն առնչվող հիմնադրույթները։ Անարդարության այդ զգացումը, Եղեռնի, պատմական տարածքների կորստի, ԽՍՀՄ-ի ներսում Ղարաբաղի և Նախիջևանի հարցերի լուծման շուրջ 1960-ականներին կազմում էին շարժման գաղափարախոսական հենքը

Posted in English

Exercises

1. What Is your name?

My name is Shirley

Frank.

2. What is your address?

– My address is  175 Grand Central Parkway. 
3. What is your. phone number?

My phone number is 718-1930
4. Where are you from?

– I am  from New York. 
5. I  am a pupil.

6. My father is not a teacher, he is a scientist. 7. Is your aunt a doctor?

Yes, she is 

. 8. Are they at home?

– No, they are not at home, they are  at work.

9. My brother is a worker. He Is  at work. 10. Are you an engineer?

– Yes, I am 

. 11 is your sister a typist?

– No, she is not a typist, she is a student. 

12.is your brother at school?

– Yes, he is

13.Is your sister at school?

No, she is not at school.

14. My

sister is at home. 

15.Is this your watch?

Yes, it is  

16. She is an actress. 

17. This Is my bag. 

18. My uncle is an office worker. 

19. He is at work

20. Helen is a painter. She has some fine pictures. They Are on the walls. She has much paper. It on the shelf. The shelf is brown. It is on the wall. Helen has a brother. He is a student. He has a family. His wife is not from St Petersburg, she is from Moscow.

Posted in English

My favorite book and film

So i have a lot of favorite books and movies and each one gives me a special emotions. In each new book and movie i have something new to learn. In fact, it is very difficult to choose the most favorite from all that, that’s why i will just talk about the last movie i watched and book i read. 

A few days ago i watched a movie about Steve Jobs and i want to tell about my opinion. 

In my opinion, if a person has a little determination then nothing can be impossible for him. The vivid example of Steve Jobs, the founder of Apple’s , that was already clear from the film about him and clear point of view of his purposefulness. The most important thing is also not to break and not to give up every time you try it again. Because every time you try it again from the beginning you get experience of it and also you will get the results you want in the end. But one more important thing that if the end you get what you want never forget who helped you in your dream way, at your worst the people who were not left alone at your difficult time.

Posted in English

Homework

Once there lived  a king. His name was Midas. He had a little daughter. They lived in a beautiful palace with a wonderful garden around it. Now  the king was very fond of  the gold. He loved  gold more than anything else in the world. One day, when the   king was looking at his gold, the young man appeared before him.

“You are very rich man, Midas, said young man.

“Yes,” said the king,

“but I would like to be richer. I would like to have  a golden touch. I want everything that I touch to turn into a gold.”

The young man was magician, and he gave king a golden touch which he wanted to have. king was very happy. He touched the table, and the table became gold. He went into a garden. There were beautiful roses in the  garden. He touched the roses, and they also became gold.The king’s daughter, who loved roses very much, saw it and began to cry.

“Don’t cry, dear daughter,” said king and touched his daughter’s head.

The next moment the girl turned into a beautiful gold statue.

Posted in English

Homework

a) It’s possible that the stones for Stonehenge were moved by a system of levers.
might
The stones for Stonehenge __________ by a system of levers.

b) It is almost certain that the material to build the Sphinx of Giza was transported down the Nile. must

The material to build the Sphinx of Giza _____ down the Nile.


c) The construction of the Great Pyramid of Giza probably involved up to 50,000 workers.
could
The construction of the Great Pyramid of Giza _ _____up to 50,000 workers.

d) Perhaps the Nazca Lines in Peru were a map of underground water supplies.  May 

The Nazca Lines in Peru ____ a map of underground water supplies.


e) The Easter Island statues obviously didn’t come from outer space.
can’t
The Easter Island statues _____from outer space.

f) Machu Picchu was almost definitely built as a fortress against powerful enemies.  been 

Machu Picchu _ as a fortress against powerful enemies