Posted in English

Percy Buttons

I have just moved to a house in Bridge Street. Yesterday a beggar knocked at my door. He asked me for a meal and a glass of beer. In return for this, the beggar stood on his head and sang songs. I gave him a meal. He ate the food and drank the beer. Then he put a piece of cheese in his pocket and went away. Later a neighbour told me about him. Everybody knows him. His name is Percy Buttons. He calls at every house in the street once a month and always asks for a meal and a glass of beer.

Comprehension Precis and Composition

1.Has the writer just moved to a house in Bridge Street or not? 2.Who knocked at her door yesterday? 3.Did he sing songs, or did he ask for money? 4.What did the writer give him in return for this? 5.What is the beggar’s name? 6.Does he call at every house once a week or once a month?

Posted in English

« Laughter is the best medicine»

Laughter word cloud concept

An old saying says, « Laughter is the best medicine. » One person who certainly would have agreed with this is Norman Cousins.

Norman Cousins was the editor of magazine called Saturday Review for almost forty years. He also wrote and spoke about world peace and anti-nuclear and anti-war issues, travelling to many different countries to share his ideas.

In 1960s, after returning to the USA from a busy and tiring trip to Europe, He discovered he had a rare disease, known as ankylosing spondylitis, that caused the joins between his bones to become stiff.

Image result for laughter is the best medicine

In less than a week after he got back, he could not stand. Every move that he made was painful. He was not able to sleep at night. The doctors told Mr. Cousins that they did not know how to cure his problem and he might never get over the illnes. Mr. Cousins, however, refused to give up hope. Mr. Cousins thought that the illness could be caused by unhappy thoughts. He did not want to take medicine to cure himself. Instead, he felt that happy thoughts or laughter might cure his illness.

He began to experiment on himself while still in the hospital by watching Comedy shows on TV. Mr. Cousins quickly found that 10 minutes of real laughter during the day give him 2 hours of pain-free slip at night.

Deciding that the doctors could not help him, Mr. Cousins left the hospital and checked into a hotel room where he could continue his experiments with laughter. For 8 weeks , Mr.Cousins rested in the hotel room watchingcomedy shows on TV, reading amusing books, and sleeping whenever he felt tired. Within 3 weeks he felt enought to take vacation to Puerto Rico where he began running on the beach for exercise.

After a few months, Mr. Cousins was able to carry on his work. He had laughed himself back to healt.

History of Norman Cousins

Image result for laughter is the best medicine

Questions

  1. Who agreed with an old saying « Laughter is the best medicine» ?
  2. What was the name of his magazine?
  3. Who was Norman Cousins?
  4. Which disease it was?
  5. When did he get sick?
  6. What did he watch in the hospital?
  7. What did The doctors tell him?
  8. When did he return to the United States?
  9. What did he decide to do?
  10. What is the main idea of the text?
Posted in Նախագծային աշխատանք

Փոքրիկ Իշխան

Վեց տարեկանում տղան կարդում է այն մասին, թե ինչպես է վիշապօձը կուլ տալիս իր զոհին և պատկերում է փղին կուլ տված օձին: Դա վիշապօձի պատկերն էր, սակայն մեծահասակները նմանեցնում են այն գլխարկի: Տղան պատկերում է վիշապօձին նաև ներսից: Մեծահասակները խորհուրդ են տալիս տղային չզբաղվել հիմարությամբ և անցնել մաթեմատիկային, աշխարհագրությանը և ուղղագրությանը: Տղան հրաժարվում է նկարչի փայլուն կարիերայից և ընտրում է ուրիշ մասնագիտություն: Նա դառնում է օդաչու, սակայն շարունակում է ցույց տալ իր նկարը մեծահասակներին և բոլորը ասում են, որ դա գլխարկ է: Օդաչուն ապրում է միայնության մեջ, մինչև որ մի օր հանդիպում է փոքրիկ իշխանին:Դա տեղի է ունենում Սահարայում: Այստեղ օդանավը վնասվում է, և օդաչուն անապատում հանդիպում է ոսկեհեր տղայի, որը խնդրում է նրան գառնուկ նկարել: Ի դեպ տղան առաջինն է, որ կարողանում է ճիշտ հասկանալ վիշապօձի նկարը: Փոքրիկ իշխանը ուրիշ մոլորակից է: Այդ մոլորակը մի տան չափ է, և Փոքրիկ իշխանը հետևում է իր մոլորակին: Սակայն նրա կյանքը անցնում է միապաղաղ և տխուր: Ամեն բան փոխվում է, երբ նրա մոլորակի վրա աճում է գեղեցկուհի վարդը: Փոքրիկ իշխանը սիրահարվում է վարդին: Սակայն վարդը թվում է նրան գոռոզ ու ինքնահավան: Ահա մի օր Փոքրիկ իշխանը հրաժեշտ է տալիս իր ծաղկին, որը վերջին պահին խոստովանում է, որ սիրում է նրան: Փոքրիկ իշխանը այցելում է հարևան 6 աստղաբեկորները, որտեղ հաջորդաբար ապրում են՝ թագավորը, փառասերը, հարբեցողը, գործարարը, լապտերակիրը և աշխարհագրագետը: Պատմելով վերջինիս իր ծաղկի մասին՝ Փոքրիկ իշխանը հիշում է, որ մենակ է թողել վարդին: Սակայն նրա վիրավորանքը դեռ չի անցել, և նա շարունակում է իր ճանապարհը: Յոթերորդ մոլորակը Երկիրն է: Այստեղ Փոքրիկ իշխանն ընկերանում է աղվեսի, օձի և օդաչուի հետ: Օձը խոստանում է օգնել նրան, երբ կարոտի իր մոլորակը: Աղվեսը սովորեցնում է ընկերություն անել: Բոլորին էլ կարելի է ընտելացնել և բոլորի հետ կարելի է ընկերանալ, սակայն պետք է պատասխանատվություն կրել ընկերոջ համար: Փոքրիկ իշխանը որոշում է վերադառնալ իր վարդի մոտ: Օդաչուն նկարում է Փոքրիկ իշխանի համար գառնուկ: Փոքրին իշխանը երջանիկ է, իսկ օդաչուն տխրում է, որովհետև հասականում է, որ իրեն նույնպես ընտելացրին: Օձը օգնում է Փոքրիկ իշխանին վերադառնալ իր մոլորակ:Օդաչուն նորոգում է իր ինքնաթիռը և վերադառնում է ընկերների մոտ: Անցնում է 6 տարի: Այդ ժամանակվանից նա սիրում է նայել աստղերին: Բայց նա անհանգիստ է, քանի որ մոռացել է գառնուկի համար թոկ նկարել: Չէ՞ որ արձակված գառնուկը կարող է գտնել և ուտել վարդը: Եթե վարդն այլևս գոյություն չունի, ամեն բան աշխարհում կարող է փոխվել: Սակայն ոչ մի մեծահասակ երբեք չի հասկանա, թե ինչքան կարևոր է դա:

Posted in English

No Wrong Numbers

Mr James Scott has a garage in Silbury and now he has just bought another garage in Pinhurst. Pinhurst is only five miles from Silbury, but Mr Scott cannot get a telephone for his new garage, so he has just bought twelve pigeons.Yesterday, a pigeon carried the first message from Pinhurst to Silbury. The bird covered the distance in three minutes. Up to now,Mr Scott has sent a great many requests from one garage to the other. In this way, he has begun his own private “telephone” service.

Comprehension Precis and Composition

1.Where has Mr Scott opened his second garage? 2.Where is his first garage? 3.How far away is Silbury? 4.Can Mr Scott get a telephone for his new garage or not? 5.What has he bought? 6.In how many minutes do they carry messages from one garage to the other?

Posted in English

An Exciting Trip

I have just received a letter from my brother, Tim.He is in Australia.He has been there for six months. Tim is an engineer. He is working for a big firm and he has already visited a great number of different places in Australia. He has just bought an Australian car and has gone to Alice Springs, a small town in the centre of Australia. He will soon visit Darwin. From there , he will fly to Perth. My brother has never been abroad before, so he is finding this trip very exciting.

Comprehension Precis and Composition

1.What has the writer just received from his brother, Tim? 2.Is Tim an engineer, or is he a doctor? 3.How long has he been in Australia? 4.Has he already visited many places or not? 5.Where is he now? 6.Has Tim ever been abroad before or not? 7.Is he enjoying his trip very much or not?

Posted in Հասարակագիտություն

Ազատություն

Մարդն իր ողջ կյանքի ընթացքում ձգտում է ազատությանը ։ Սակայն յուրաքանչյուրը տարբեր բան է պատկերացնում դա ասելով ։

Մարդ ազատ է այն ժամանակ երբ նա ունի ազատ խոսքի իրավունք, կարող է ընտրություն կատարել , անսահմանափակ մտածել , ինքնուրույն որոշումներ կայացնել։ Ազատությունը մեծ դեր է խաղում առօրյա կյանքում և ընդհանրապես մարդկության վրա։

Ազատությունը երբեմն վախեցնում է մարդկանց։Ազատություն ձեռք բերելուց մարդը ստանում է նաև ինքնուրույն որոշում կայացնելու պատասխանատվություն , որից շատերը վախենում են ։ Երբ մարդ ազատ է նա կարող է անել այն ինչ ցանկանում է , բայց շատերը վախենում են անել դա , քանի որ վախենում են դիմացինի քննադատություններից։

Posted in English

Please Send Me a Card

Postcards always spoil my holidays. Last summer, I went to Italy. I visited museums and sat in public gardens. A friendly waiter taught me a few words of Italian.Then he lent me a book. I read a few lines, but I did not understand a word. Every day I thought about postcards. My holidays passed quickly, but I did not send any cards to my friends. On the last day I made a big decision. I got up early and bought thirty-seven cards. I spent the whole day in my room, but I did not write a single card!

Comprehension Precis and Composition

1.Do postcards always spoil the writer’s holidays or not? 2.Where did he spend his holidays last summer? 3.What did he think about every day? 4.Did he send any cards to his friends or not? 5.How many cards did he buy on the last day? 6.Where did he stay all day? 7.Did he write any cards or not?

Posted in Էկոլոգիա

«Տուն» ֆիլմի վերլուծություն

Դեռ վաղ ժամանակներից, մարդկությունը սկսեց օգտվել բնության բարիքներից, չհասկանալով հասցրած վնասները, ստեղծվեցին սարքեր, որոնք մինչ այժմ անխնա կերպով օգտագործվում են: Այս ամենի պատճառով երկիր մոլորակը ունի բնապահպանական մեծ խնդիրներ, որոնք կբերեն կյանքի արագ ոչնչացման: Ներկայումս մեզ անհանգստացնում են հետևյալ խնդիրները`

1. Երկրագնդի մթնոլորտի աղտոտումը և օզոնի շերտի քայքայումը: 

2. Երկրագնդի անտառազրկումը:

3. Հողերի վատթարացումը և էրոզիան:

4. Անապատացումը:

5. Համաշխարհային օվկիանոսի աղտոտումը:

6.Կենսաբանական տեսակների բազմազանության հիմնախնդիրներ:

7.Քաղցրահամ ջրերի որակի վատացումը:

Խնդիրներ լուծման համար պետք է ամեն մի անձ իր հերթին խնայողաբար օգտագործի ջուրը կամ էլէկտրականությունը, պլաստիկ իրերը փոխանակել բնական մատերյալներից պատրաստված իրերով և պարզապես չաղտոտել շրջակա միջավայրը:

Posted in English

Breakfast or Lunch?

It was Sunday. I never get up early on Sundays.I sometimes stay in bed until lunch time.Last Sunday I got up very late. I looked out of the window. It was dark outside. “What a day!” I thought. “It’s raining again.” Just then, the telephone rang. It was my aunt Lucy. “I’ve just arrived by train,” she said. “I’m coming to see you.” “But I’m still having breakfast,” I said. “What are you doing?” she asked. “I’m having breakfast,” I repeated. “Dear me,” she said. ” Do you always get up so late? It’s one o’clock!”

Comprehension Precis and Composition

1.Does the writer always get up early on Sundays, or does he always get up late? 2.Did he get up early last Sunday, or did he get up late? 3.Who telephoned them? 4.Had she arrived by train, or had she come on foot? 5.Was she coming to see him or not? 6.Did he say, “I’m still having breakfast”, or did he say, ” I’m still in bed”? 7.Was his aunt very surprised or not? 8.What was the time?

Posted in գրականություն

Սրբոց թարգմանչացն մերոց Սահակայ և Մեսրովբայ

Բնութագրելով Ս. Պարթևի և Մ.Մաշտոցի գործունեությունը ՝ Լեոն գրում է.«Նրանք առաջինն էին,որ իրենց ձեռքով հայացած եկեղեցու համար հայերեն երգեր գրեցին ու երգեցին։ Հետագայում նրանց գործը շարունակեցին իրենց աշակերտները։

Ըստ Խորենացու Մաշտոցը մշտապես գերազանցել է բոլորը առաքինի մարդկանց, քանի որ նրա բնավորության մեջ երբեք տեղ չեն գտել ՝ մարդահաճությունը , ամբարտավանությունը ։ Փոխարենը՝կարեկցող էր, մարդասեր, ուներ պայծառ միտք, հանճարեղ խոսք և այլ բարձրագույն արժեքներով էր օժտված։

Սահակ Պարթևը թողել է գրական հարուստ ժառանգություն: Մեսրոպ Մաշտոցի հետ մեկտեղ կազմել է Մաշտոց կոչվող ծեսերի և օրհնությունների գիրքը, կարգավորել է հայոց եկեղեցու տոնացույցը, գրել է բազմաթիվ կանոններ, որոնք կարգավորել են եկեղեցական ու աշխարհիկ դասերի, պաշտոնեության փոխհարաբերությունները, ամուսնա-ընտանեական իրավունքի նորմերը: Ինչպես նաև գրել և եղանակավորել է շարականներ, ծիսական աղոթքներ և պատարագամատույց: