Posted in English

Translation

Text 2

London Bridge isn‟t actually in London anymore, but it used to bethere. When it was in London, the bridge crossed the Thames River, which is in the middle of London. London Bridge is made of granite, and it‟s an arch bridge; you can see the five curved arches in the bridge. London Bridge was built in the first half of the nineteenth century. When it was built, it was a very difficult project. It took 800 men seven years to build the bridge. In 1968, the city of London decided that it needed a new bridge. London Bridge was too narrow; a wider bridge with six lanes was needed. The city didn‟t tear the bridge down and throw it away. Instead , the city found a buyer and sold the bridge. The company that bought London Bridge paid a lot of money for it. The company paid two and a half million dollars for London Bridge. Then the company took the bridge apart stone by stone, put it into crates, transported it across the Atlantic, and rebuilt it in its new home. London Bridge is now far from original home, on a lake Arizona in the southwest of the United States

London Bridge- ը իրականում այլևս Լոնդոնում չէ, բայց նախկինում էր այնտեղ  Երբ դա Լոնդոնում էր, կամուրջը անցնում էր Թեմզ գետը, որը գտնվում է Լոնդոնի մեջտեղում:  Լոնդոնի կամուրջը պատրաստված է գրանիտից, և դա կամարակապ կամուրջ է:  կամրջի մեջ կարելի է տեսնել հինգ կոր կամարները:  Լոնդոնի կամուրջը կառուցվել է տասնիններորդ դարի առաջին կեսին:  Երբ այն կառուցվեց, դա շատ բարդ նախագիծ էր:  800 մարդ պահանջեց յոթ տարի կամուրջը կառուցելու համար: 1968 թ.-ին Լոնդոնում որոշվեց, որ դրա համար անհրաժեշտ է նոր կամուրջ:  Լոնդոնի կամուրջը չափազանց նեղ էր;  անհրաժեշտ էր ավելի լայն կամուրջ `վեց գոտիով:  Քաղաքը կամուրջը չի քանդել և դեն նետել:  Փոխարենը, քաղաքը գնորդ գտավ և կամուրջը վաճառեց:  Լոնդոնի կամուրջը գնած ընկերությունը դրա համար մեծ գումար է վճարել:  Ընկերությունը երկուուկես միլիոն դոլար է վճարել London Bridge- ի համար:  Այնուհետև ընկերությունը քար առ քար տարավ կամուրջը, դրեց տուփերի մեջ, տեղափոխեց այն Ատլանտյան օվկիանոսից այն կողմ և վերակառուցեց իր նոր տանը:  Այժմ Լոնդոնի կամուրջը հեռու է իր նախնական տնից ՝ Միացյալ Նահանգների հարավ-արևմուտքում գտնվող Արիզոնայի լճի ափին:

Posted in English

Translation

Text 1

Walt Disney was born in 1901 in Chicago, but soon moved to a small farm near Marceline, Missouri. From this rural and rather humble beginning, he later became one of the most famous and beloved motion-picture producers in history. Although he died in 1966, his name and artistic legacy continue to influence the lives of millions of people throughout the world. After several years of barely making ends meet as a cartoon artist operating from his Los Angeles garage, Disney had his first success in 1928, with his release of Mickey Mouse cartoon. Throughout the next decade, he continued to produce a number of cartoons, and developed more of his highly profitable and enduring creations, such as Donald Duck and Pluto. In the late 1930s, he issued the first full-length cartoon film. Snow White became an instant commercial and critical success. This was only the first of many films, both animated and not, produced by Disney and his studio. But as renowned as Disney name is for cartoons and movies, it is probably best known for a string of spectacular amusement and theme parks. Starting with California‟s Disneyland in 1955 and culminating with the fantastically successful Disney World and EPCOT Center in Florida, Disney became a household name. In recent years, the theme park concept has become international, with openings in Tokyo and Paris. With the continuing success of Disney, the creation of futuretheme parks is under discussion.

Ուոլթ Դիսնեյը ծնվել է 1901 թվականին Չիկագոյում, բայց շուտով տեղափոխվեց Միսուրի նահանգի Մարսելին քաղաքի մոտակայքում գտնվող մի փոքրիկ ֆերմա:  Այս գյուղական և բավականին համեստ սկզբից նա հետագայում դարձավ պատմության ամենահայտնի և սիրված կինոարտադրողներից մեկը:  Չնայած նա մահացավ 1966-ին, նրա անունն ու գեղարվեստական ​​ժառանգությունը շարունակում են ազդել միլիոնավոր մարդկանց կյանքի վրա ամբողջ աշխարհում: Լոս Անջելեսի իր ավտոտնակից աշխատող մուլտ նկարիչ մի քանի տարի հազիվ ծայրը ծայրին հասցնելուց հետո Դիսնեյը իր առաջին հաջողությունն ունեցավ 1928 թվականին ՝ թողարկելով Միկի Մաուս մուլտֆիլմը:  Հաջորդ ողջ ընթացքում տասնամյակում նա շարունակեց արտադրել մի շարք մուլտֆիլմեր և զարգացրեց ավելի շատ իր բարձր եկամտաբեր և կայուն ստեղծագործությունները, ինչպիսիք են Դոնալդը Բադ ու Պլուտոն:  1930-ականների վերջին նա թողարկեց առաջին լիամետրաժ մուլտֆիլմը:  Snow White- ը դարձավ ակնթարթային գովազդային և կրիտիկական հաջողություն  Սա բազմաթիվ ֆիլմերից միայն առաջինն էր ՝ և մուլտիպլիկացիոն, և ոչ արտադրված Disney- ի և նրա ստուդիայի կողմից: Բայց որքան հայտնի է Դիսնեյի անունը մուլտֆիլմերի և կինոնկարների համար, այդպես է հավանաբար առավել հայտնի է տպավորիչ զվարճանքի և թեմայի շարանով զբոսայգիներ:  Կալիֆոռնիայի Դիսնեյլենդից սկսած 1955 թվականին և գագաթնակետին ֆանտաստիկ հաջողակ Disney World- ի և EPCOT կենտրոնի հետ Ֆլորիդա, Դիսնեյը դարձավ հայտնի անուն:  Վերջին տարիներին թեման զբոսայգու գաղափարը դարձել է միջազգային ՝ բացվելով Տոկիոյում և Փարիզ  Disney- ի շարունակական հաջողություններով `ապագայի ստեղծմամբ թեմատիկ պարկերը քննարկման փուլում են:

1. Which of the following best states the topic of the text?

 1. a)  Walt Disney and his Legacy.
 2. b)  The history of Disney World and Disneyland.
 3. c)  Walt Disney‟s Boyhood Years.
 4. d)  Walt Disney and Animated Cartoons.

2. According to the text

 1. a)  Disney first achieved success after his death
 2. b)  Mickey Mouse was Disney‟s only cartoon creation.
 3. c)  Snow White was the first full-length cartoon film.
 4. d)  Disney‟s first concern was always profit.

3. The word enduring in line 11 is closest in meaning to

 1. a)  difficult
 2. b)  suffering
 3. c)  famous
 4. d)  lasting

4. In future years it‟s most likely that

 1. a)  the remaining theme parks will also close.
 2. b)  Disney will produce only cartoons.
 3. c)  the Paris theme park will become successful.
 4. d)  the Disney name will stay well-known.

5. According to the text

 1. a)  Snow White was Disney‟s most successful film
 2. b)  Disney created cartoon movies and “noncartoon” movies
 3. c)  the Tokyo theme park is in financial difficulty
 4. d)  the California theme park is now closed
Posted in English

Homework

Last night we went to a football match. We took a bus. The bus was overcrowded as many people wanted to see the match. We got off the bus and went in the direction of the stadium. While we were crossing the road, I saw Victor. He was stending at the corner. He said he waited for his friend who came to St Petersburg the day before and wished to see the new stadium. A man
came up to me and asked if I had a spare
ticket for the match. Victor told us that two boys just asked him whether he had a spare ticket. We enteredthe stadium just as the football players came out on to the field. At the entrance to the stadium we met Sergei. He showesus to our seats and (to ask) me if I played football in my childhood. We agreed to meet in the snack bar during the interval.

Posted in English

Homework (15.04.2021)

1.Demanding needing a lot of effort and skill

2.Flustered nervous and confused, especially because you have been given a lot to do or are in a hurry

3 Bizarre very strange or unusual

4.Think on their feet to be able to think and react to things very quickly without any preparation

5.Approach a way of doing or thinking about something

6.Rather than instead of

7.Crush to destroy somebody’s confidence

8.Recruitment agency a specialist company which finds and interviews candidates to fill job vacancies in other companies

9.Job seekers people who are looking for a job

10.Flapping moving sth quickly up and down, e.g. wings

Posted in English

Translation

Constituents of Good Health

First, we have our physical health. This means being fit physically and in the absence of any kind of disease or illness. When you have good physical health, you will have a longer life span. One may maintain their physical health by having a balanced diet. Do not miss out on the essential nutrients; take each of them in appropriate quantities.

Secondly, you must exercise daily. It may be for ten minutes only but never miss it. It will help your body maintain physical fitness. Moreover, do not consume junk food all the time. Do not smoke or drink as it has serious harmful consequences. Lastly, try to take adequate sleep regularly instead of using your phone.

Next, we talk about our mental health. Mental health refers to the psychological and emotional well-being of a person. The mental health of a person impacts their feelings and way of handling situations. We must maintain our mental health by being positive and meditating.

Subsequently, social health and cognitive health are equally important for the overall well-being of a person. A person can maintain their social health when they effectively communicate well with others. Moreover, when a person us friendly and attends social gatherings, he will definitely have good social health. Similarly, our cognitive health refers to performing mental processes effectively. To do that well, one must always eat healthily and play brain games like Chess, puzzles and more to sharpen the brain.

Լավ առողջության բաղադրիչներ

Նախ, մենք ունենք մեր ֆիզիկական առողջությունը: Սա նշանակում է ֆիզիկական լավ վիճակում լինել ցանկացած տեսակի հիվանդության կամ հիվանդության բացակայության պայմաններում: Երբ ունենաք լավ ֆիզիկական առողջություն, կունենաք ավելի երկար կյանք: Հավասարակշռված դիետա պահելով կարելի է պահպանել նրանց ֆիզիկական առողջությունը: Բաց մի թողեք անհրաժեշտ սննդանյութերը և վերցրեք դրանցից յուրաքանչյուրը համապատասխան քանակներով:

Երկրորդ, դուք պետք է ամեն օր մարզվեք: Դա կարող է լինել միայն տասը րոպե, բայց երբեք բաց չթողնել այն: Դա կօգնի ձեր մարմնին պահպանել ֆիզիկական պատրաստվածությունը: Ավելին, անընդհատ անպիտան սնունդ մի օգտագործեք: Մի ծխեք կամ խմեք, քանի որ դա ունի լուրջ վնասակար հետևանքներ: Վերջապես, փորձեք պարբերաբար քնել բավարար, հեռախոսով զբաղվելու փոխարեն:

Հաջորդը, մենք խոսում ենք մեր հոգեկան առողջության մասին: Հոգեկան առողջությունը վերաբերում է մարդու հոգեբանական և հուզական բարեկեցությանը: Մարդու հոգեկան առողջությունը ազդում է նրանց զգացմունքների և իրավիճակները կարգավորելու ձևի վրա: Մենք պետք է պահպանենք մեր հոգեկան առողջությունը ՝ լինելով դրական և խորհրդածող:

Հետևաբար, սոցիալական առողջությունը և ճանաչողական առողջությունը հավասարապես կարևոր են անձի ընդհանուր բարեկեցության համար: Մարդը կարող է պահպանել իր սոցիալական առողջությունը, երբ նա արդյունավետորեն շփվում է ուրիշների հետ: Ավելին, երբ մարդը մեզ ընկերասեր է և մասնակցում է հավաքույթների, նա, անշուշտ, կունենա լավ սոցիալական առողջություն: Նմանապես, մեր ճանաչողական առողջությունը վերաբերում է հոգեկան գործընթացների արդյունավետ իրականացմանը: Դա լավ անելու և ուղեղը սրելու համար պետք է միշտ առողջ սնունդ օգտագործել և խաղալ խաղեր ուղեղի համար, ինչպիսիք են շախմատը, գլուխկոտրուկները և այլն:

Posted in English

Homework(01.04.2021)

1. Have you made plans for the summer?
Yes. We’re going to Spain.
2. We’re moving home tomorrow.
Really? I’ll help you with the furniture.
3. Do you need this paintbrush?
Ah yes. You will pass it to me, please.
4. What do you want to be when you grow up, Steve?
I am going to be scientist. That’s what I want to do, anyway.
5. John is a better player than Martin, isn’t he?
Oh yes. He’ll win the match tomorrow, I expect.
6. The weather has been terrible, hasn’t it?
Yes, I think it’s going to rain again later.

Posted in English

Homework(01.04.2021)

1. Oscar says he will do the washing — up after dinner.
2. I am bit scared because I am seeing the dentist this afternoon.
3. What are you going to do this evening.
4. Will you tell Rupert I’m sorry about yesterday?
5. My dad is going to grow a beard, but my mom doesn’t like this idea.
6. I have to revise tonight because we are having an exam tomorrow.
7. I will remember this day for the rest of my life.
8. Are you going to Australia next Christmas?
9. I’m sure you will pass your driving test. Don’t worry.
10. If you want me to, I will complain to the manager about it.

Posted in English

How to create fake news: a guide

Every time you’re online, you are bombarded by pictures, articles, links and videos trying to tell their story. Unfortunately, not all of these stories are true. Sometimes they want you to click on another story or advertisement at their own site, other times they want to upset people for political reasons. These days it’s so easy to share information. These stories circulate quickly, and the result is … fake news.

There is a range of fake news: from crazy stories which people easily recognise to more subtle types of misinformation. Experts in media studies and online psychology have been examining the fake news phenomenon. Read these tips, and don’t get fooled!

 1. Check the source

Look at the website where the story comes from. Does it look real? Is the text well written? Are there a variety of other stories or is it just one story? Fake news websites often use addresses that sound like real newspapers, but don’t have many real stories about other topics. If you aren’t sure, click on the ‘About’ page and look for a clear description of the organisation.

 1. Watch out for fake photos

Many fake news stories use images that are Photoshopped or taken from an unrelated site. Sometimes, if you just look closely at an image, you can see if it has been changed. Or use a tool like Google Reverse Image search. It will show you if the same image has been used in other contexts.

 1. Check the story is in other places

Look to see if the story you are reading is on other news sites that you know and trust. If you do find it on many other sites, then it probably isn’t fake (although there are some exceptions), as many big news organisations try to check their sources before they publish a story.

 1. Look for other signs

There are other techniques that fake news uses. These include using ALL CAPS and lots of ads that pop up when you click on a link. Also, think about how the story makes you feel. If the news story makes you angry, it’s probably designed to make you angry.

If you know these things about online news, and can apply them in your everyday life, then you have the control over what to read, what to believe and most importantly what to share. If you find a news story that you know is fake, the most important advice is: don’t share it!

Posted in English

Hometask

Exercise 1

One morning Amber(1) got up early. The sun(2) was shining and the birds 3 were singing. Amber(4) was very excited because it was the day the big tennis match. Amber went 6 downstairs and into the kitchen, where her father breakfast. Morning. Amber Today is the day he 7) was born. Amber smiled nervousy. Don’t worry. You 8 will be fine. He 9 put some toast into the toaster and(10) Amber 19 opened the fridge. Just as she 11) was taking the butter out, the phone(12) rang. After a few minutes, he put the phone down. Her father(13 had bad news. afrad. The other player(14 was hurt yesterday when she had an accident. The match is off. Amber ate her toast. She was surprised but she didn’t feel disappointed.

Exercise 2

 1. When we were in Canada, we went skiing almost every day.
 2. About four years ago, I decided to become a chef.
 3. Georgia was having a shower when someone knocked at the door.
 4. Holly and I ran from the house to the taxi because it was raining heavily.
 5. Two men were arguing outside, so I went to see what was happening.
 6. Daniel was calling you at one o’clock yesterday, but you were here with me.
 7. We were eating breakfast when a letter came through the letter box.
 8. As I walked past the window, I saw that Paula was making a cake.
 9. I was dreaming about my favourite band when the alarm clock went off.
 10. While I was practising the trumpet late last night, a neighbour came to complain.
Posted in English

How to spot fake news

Every time you’re online, you are bombarded by pictures, articles, links and videos trying to tell their story. Unfortunately, not all of these stories are true. Sometimes they want you to click on another story or advertisement at their own site, other times they want to upset people for political reasons. These days it’s so easy to share information. These stories circulate quickly, and the result is … fake news.

There is a range of fake news: from crazy stories which people easily recognise to more subtle types of misinformation. Experts in media studies and online psychology have been examining the fake news phenomenon. Read these tips, and don’t get fooled!

1. Check the source

Look at the website where the story comes from. Does it look real? Is the text well written? Are there a variety of other stories or is it just one story? Fake news websites often use addresses that sound like real newspapers, but don’t have many real stories about other topics. If you aren’t sure, click on the ‘About’ page and look for a clear description of the organisation.

2. Watch out for fake photos

Many fake news stories use images that are Photoshopped or taken from an unrelated site. Sometimes, if you just look closely at an image, you can see if it has been changed. Or use a tool like Google Reverse Image search. It will show you if the same image has been used in other contexts.

3. Check the story is in other places

Look to see if the story you are reading is on other news sites that you know and trust. If you do find it on many other sites, then it probably isn’t fake (although there are some exceptions), as many big news organisations try to check their sources before they publish a story. 

4. Look for other signs

There are other techniques that fake news uses. These include using ALL CAPS and lots of ads that pop up when you click on a link. Also, think about how the story makes you feel. If the news story makes you angry, it’s probably designed to make you angry.

If you know these things about online news, and can apply them in your everyday life, then you have the control over what to read, what to believe and most importantly what to share. If you find a news story that you know is fake, the most important advice is: don’t share it!