Posted in English

Translation

The story of the famous and talented Bronte family is strange and unusual. The Bronte children — five girls and a boy — lived with their father and aunt in Yorkshire. All the children were in poor health. Two of the girls died while they were still at school. Bramwell, the boy, was good at writing poetry. But he died at the age of 31. Anne, who wrote poetry and two novels, died at 29. Emily, who became world famous as the author of “Wuthering Heights” , died a year after the book was published in 1847. Charlotte, the author of the wonderful novel “Jane Eyre”, was the only one strong enough to go out into the world and live her own life for a while. But even she died at the early age of 39. It was nearly impossible to believe that these wonderful books were written by young women who had not seen anything of the world except the life of their own family. Nobody knew that the Bronte children had learned to write stories while they were playing. They didn’t like to play noisy games. The game they liked best of all was writing little stories of their own. All this was only found out in 1930 by an American university librarian who studied some of the toys and hand-written little books found in the house where the Bronte family had lived.

Հայտնի ու տաղանդավոր Բրոնտե ընտանիքի պատմությունը տարօրինակ է ու անսովոր: Բրոնտեի երեխաները ՝ հինգ աղջիկ և մի տղա, ապրում էին իրենց հոր և մորաքրոջ հետ Յորքշիրում: Բոլոր երեխաները վատառողջ էին: Աղջիկներից երկուսը մահացել են, երբ դեռ դպրոցում էին: Տղան ՝ Բրամվելը, հմտանում էր բանաստեղծություններ գրելու մեջ: Բայց նա մահացավ 31 տարեկան հասակում: Աննան, ով գրել է պոեզիա և երկու վեպ, մահացել է 29 տարեկան հասակում: Էմիլին, ով աշխարհահռչակ դարձավ որպես «Հորդառատ բարձունքներ» ֆիլմի հեղինակ, մահացավ գրքի տպագրությունից մեկ տարի անց 1847 թվականին: Charlotte, «Eեյն Էյր» հրաշալի վեպի հեղինակը միակն էր, ով բավական ուժեղ էր աշխարհ դուրս գալու և որոշ ժամանակ սեփական կյանքով ապրելու համար: Բայց նույնիսկ նա մահացավ 39 տարեկան հասակում: Գրեթե անհնար էր հավատալ, որ այս հիանալի գրքերը գրվել են երիտասարդ կանանց կողմից, ովքեր աշխարհից այլ բան չեն տեսել, բացի իրենց ընտանիքի կյանքից: Ոչ ոք չգիտեր, որ Բրոնտեի երեխաները սովորել են պատմություններ գրել, երբ խաղում էին: Նրանք չէին սիրում աղմկոտ խաղեր խաղալ: Խաղը, որն ամենից շատ դուր եկավ, սեփական փոքրիկ պատմություններ գրելն էր: Այս ամենը իմացավ միայն 1930 թ.-ին ամերիկյան համալսարանի գրադարանավարը, ով ուսումնասիրեց որոշ խաղալիքներ և ձեռագիր փոքրիկ գրքեր, որոնք հայտնաբերվել էին այն տանը, որտեղ ապրում էր Բրոնտեի ընտանիքը:

Posted in English

Homework

1)I want to lose 5 kilogram in one month. 
2)Could you get me this pants in a larger size? 
3)She seems to be interested  in Psychology. 
4)I will come to pick you up  at 2 pm tomorrow. 
5)This class will be held on Mondays. 

Posted in English

Homework

1. a) What sports are you good at.
b) What have you spent the most money on.
c) Who were you having dinner with yesterday.
d) What kind of music are you interested in.
e) What sort of things do you worry about.

2. a) Who loves cooking? My father loves cooking.
b) What i did to see? I saw the new George Clooney film.
c) Who spoke to my brother yesterday? I spoke to my brother yesterday.
d) Who gave her that watch? Josh gave her that watch.
e) Whitch chose the red car? She chose the red car.
f) What arrived this morning? A parcel arrived this morning.

3. a) I usually work at home.
b) I travel abroad from time to time.
c) I hardly ever come to my English class.
d) I like wearing a hat all the time
e) I don’t often come to scool by car.
f) I always walk very fast.

Posted in English

Homework

1. a) I don’t believe in love at first sight.
b) online dating is the best way to find a new partner.
c) A man should propose to a woman. It isn’t natural for a woman to ask a man tomarry her.
d) A marriage is more likely to succeed if both parferms have had relationships before getting married.
e) People don’t usually marry the man or woman of their dreams.
f) Couples on split up and go their separate ways if they don’t have anything on commor.

Posted in English

Homework(09.11.20)

Ex. 1

 • Have you always got on well with your sister?
 • Jo and Rob have fallen out.
 • He likes football. She likes reading. They don’t really have a lot in common.
 • They got divorced because over the years they found they had drifted apart.
 • Don and I clicked straightaway.

Ex. 2

 1. good — fantastic
 2. funny — hilarious
 3. dirty — filthy
 4. tired — exhausted
 5. frightened — terrified
 6. hot — boiling

Ex. 3

 1. That film was absolutely hilarious. I laughed so much!
 2. She doesn’t like dogs. In fact she’s very frightened of them.
 3. This wine is not bad. Actually, It’s fairly fantastic!
 4. I need to wash the car. It’s absolutely dirty.
 5. I’ve been working very hard, and I’m extremely tired.
 6. Can we open a window? It’s absolutely hot in here.
Posted in English

Homework(30.10.2020)

Ex 6

 • Russia the biggest country in the world.
 • I don’t like my new bike. It’s not as good as my old one.
 • Skydiving is the most exciting thing I’ve ever done.
 • This book is slightly easy than the last one.. but not much.
 • What is the by far the most popular sport in the world?

Ex 7

 1. Did you go shopping yesterday?
 2. Who likes chocolate?
 3. They met while they were teaching together in Spain.
 4. He is by far the most intelligent boy in the class.
 5. Why do you hate football so much?
 6. I’ve been knowing Olivia for two years.
Posted in English

Homework(29.10.20)

Ex 1

 • What sports are you good at?
 • What have you spent the most money on?
 • Who were you having dinner with yesterday?
 • What kind of music are you interested in?
 • What sort of things do you worry about? 

Ex 2

 • What did I see?
 • Who spoke with my brother yesterday?
 • Who gave her watch?
 • Which car she chose?
 • What arrived this morning?

Ex 3

 • I travel abroad from time to time.
 • I hardly ever come to my English class.
 • I like wearing a hat all time.
 • I don’t often come to school by car.
 • I always walk very fast.
Posted in English

Homework(26.10.2020)

Ex 2

 1. He wasn’t very talkative — he was very quiet
 2. He’s a bit shy — he’s under-confident
 3. Liz tends to dominate the conversation — Liz talks too much
 4. It wasn’t particularly interesting — it was boring
 5. You can be so mean — she’s impossible
 6. He’s not bad-looking — he’s good-looking
 7. Liz isn’t exactly old- Liz is young
 8. She can be rather difficult- You’re horrible
 9. She can be a bit bossy — she’s controlling

Ex 4

 • She never stops talking — she can be a bit talkative.
 • The restaurant was awful — the restaurant wasn’t very/particularly good.
 • He prefers older women — he tends to go out with older women.
 • She’s rude — she isn’t particularly/exactly polite.
 • He’s big-headed — he’s not particularly/exactly modest.
 • They’re unfriendly — they’re not particularly/exactly friendly.
 • He never gets up before midday — he tends. to get up rather late.
 • Sometimes she looks exhausted — she can look a bit tired.
 • They’re well-off — they’re not particularly/exactly poor.
 • She didn’t help me at all — she wasn’t particularly/exactly helpful.
Posted in English

Homework(22.10.2020)

a) faithful = loyal ≠ unfaithful
b) thoughtful = considerate ≠ thoughtless
c) big- headed = arrogant ≠ modest 
d) down- to- earth = realistic/practical ≠ unrealistic/impractical
e) self- assured = confident ≠ confident
f) outgoing = sociable ≠ shy
g) cheerful= optimistic ≠ miserable
h) self- centered = selfish ≠ unselfish
i) reliable = trustworthy ≠ unreliable
j) witty = amusing ≠ dull
k) broad- minded = tolerant ≠ narrow- minded
l) modest= relaxed ≠ demanding