Posted in English

Develop your reading skills. Read the following text about dolphins and do the comprehension questions

Dolphins are marine mammals closely related to whales and porpoises. The name is originally from Greek , meaning womb. The animal’s name can therefore be interpreted as meaning a fish with a womb. Along with whales and porpoises, dolphins are descendants of terrestrial mammals. There are almost forty species of dolphin and are found worldwide. They are carnivores, eating mostly fish and squid. Dolphins are members of the family Delphinidae which evolved relatively recently, about ten million years ago.

Doplhins’ senses are very developed. Most dolphins have acute eyesight, both in and out of the water, and they can hear frequencies ten times or more above the upper limit of adult human hearing. Hearing is also used for echolocation, which all dolphins have. Dolphin teeth are believed to function as antennae to receive incoming sound and to pinpoint the exact location of an object. Beyond locating an object, echolocation also provides the animal with an idea on the object’s shape and size, though how exactly this works is not yet understood. The dolphin’s sense of touch is also well-developed, with free nerve endings densely packed in the skin, especially around the snout, pectoral fins and genital area. However, dolphins lack an olfactory nerve and lobes, and thus are believed to have no sense of smell. They do have a sense of taste and show preferences for certain kinds of fish.

Dolphins are capable of making a broad range of sounds using nasal airsacs located just below the blowhole. Individual dolphins communicate using a variety of clicks, whistle-like sounds and other vocalizations. The clicks are directional and are for echolocation, often occurring in a short series called a click train. The click rate increases when approaching an object of interest. Dolphin echolocation clicks are amongst the loudest sounds made by marine animals.

Posted in English

Hometask for 28/09

Underline the correct name.

 1. Tina was looking for someone to share the house with.
 2. Will is a very tidy person.
 3. Tina lives at home now.
 4. Will has a well-paid job.
 5. Tina loves her job.
 6. Will has a nice car.

1. Complete these expressions to talk about friendship from the article on page 8.

 • ‘we liked one another as soon as we first met’ = we clicked/we hit it
 • ‘we had similar interests’ = we had a lot common
 • ‘we gort to know one another very well’ = we became close friends
 • ‘we argued’ = we fell out
 • ‘we became/have become more distant from each other’ = we went our separate ways/we’ve drifted apart
 • ‘we enjoyed one another’s company’ = we got on very well
 • ‘we had good moments and bad moments’ = we had our ups and downs
 • ‘I know I can count on her when I need a friend’ = I know she’ll always be hare for

2.The following is a summary of Tina and Will’s friendship. Put the lines of the summary in the correct order.

 1. Tina and Will hit it
 2. Off immediately when they first
 3. met. They became close
 4. friends and got on
 5. in common. Now they have gone their
 6. separate ways and they’ve drifted
 7. out and they say that they are still
 8. well together. They had a lot
 9. apart. They haven’t fallen
 10. there for each other.
Posted in English

Hometask for 24/09

 1. Where do you come from?
 2. How many brothers and sisters have you got?
 3. What does your name mean?
 4. Are you doing at this time yesterday?
 5. How often do you see your parents?
 6. What do you do for a living?
 7. What kind of music do you listen to?
 8. How long have you been learning English?
 9. Have you ever been to an English-speaking country?
 10. When did you last go on holiday?
 11. What were you doing at this time yesterday?
 12. Who do you admire mean?
Posted in գրականություն

Վիլյամ Սարոյան «Գրողի խոստովանություն»

 • Ինչպես ես հասկանում սարոյանական հետևյալ միտքը. «Ազատ դառնալը մեր ժամանակի պարտադրանքն է. ազատ ամենայն կեղծ ու անօգուտ բաներից, որքան էլ դրանք խոր արմատներ գցած լինեն մարդու էության մեջ»:

Մարդը ամեն դեպքում ազատ պիտի լինի: Բոլոր մարդիկ իրավունք ունեն ազատության, ուրախության և ազատության անօգուտ բաներից:

 • Ինչ ես կարծում՝ ազատությունը բերում է սանձարձակություն, թե կարգապահություն: Ինչու ես այդպես կարծում, պնդումդ հիմնավորիր:

Ես կարծում եմ,որ դա կախված է մարդուց։ Ազատությունը կարող է մեկին բերել սանձարձակության մինչդեռ մյուսին կարգապահության։

Posted in գրականություն

«Անկախության վերաբերյալ իմ պատկերացումները»

Անկախությունն իր մեջ ներառում է հասարակության իրավունքները և ազատ կարծիքի արտահայտումը: Անկախ է այն ժողովուրդը, որտեղ համերաշխությունն ու միմյանց լսել և հասկանալն են գերակշռում: Անկախությունը՝ ազատություն է: Այն կաևոր դեր ունի յուրաքանչյուր անհատի կյանքում: Մեր երկիրն անկախ է և հասարակության կարծիքը հաշվի է առնվում պետության կողմից: Սակայն հաճախ է ստացվում այնպես, որ անհատն իր ազատությունը կորցնելով հոգեպես հայտնվում է վանդակի ճաղերի ներսում: Պետք է լինենք կրթված, որպեսզի կարողանանք պաշտպանել մեր շահերը, և այդ ժամանակ կլինենք ազատ և անկախ:

Posted in English

Test

1.John and Mary ……. the radio.

 • are listening on
 • are listening to
 • is listening on
 • is listening to

2. What’s his name?

 • It’s name Jack
 • It’s a Jack
 • It’s Jack’s name
 • It’s Jack

3. The lamp is …….. the television.

 • at
 • next to
 • near of
 • between

4. My brother is writing ………

 • by a pencil
 • with pen
 • in a paper
 • in a book

5. Monday is the first day

 • Tuesday is the second
 • The second bis thursday
 • Tuesday is the fourth
 • The fourth is thursday.

6.Micheal ….for the Bank since last year.

 • did work
 • has worked
 • does work
 • works

7. I’m really looking forward ….. this exercise

 • to finish
 • finishing
 • finish
 • to finishing

8.Suddenly, we heard a loud noise, but outside, there ……..there!

 • was nobody
 • is anybody
 • wasn’t nobody
 • was somebody

9.Michael………Paris in the morning

 • to leaving
 • leaves for
 • is leaving for
 • leave to

10.

 • What’s like the weather?
 • How’s the weather?
 • What’s the weather like?
 • How the weather is?

11.I ….. working at night nowadays.

 • used to
 • used
 • am used to.
 • would

12.I wish I ….. a million dollars, I’m tired of being poor.

 • have
 • would have
 • had
 • had had

13.  …..in telling me these lies, because you know I don’t believe you.

 • There is no use
 • It is no point
 • It is no use
 • It is usefulness

14.  By this time tomorrow we ….. the meeting.

 • will have
 • will have had
 • are having
 • will had had

15.  “We’ll never be able to do it” said the man to nobody ……

 • especially  
 • specially 
 • in particular
 • himself 

16. fulfil

 • carry out
 • be thirsty.
 • supply
 • prove

17. collapse

 • build
 • fall down.
 • stay safe
 • keep safe

18. prospect

 • cause
 • expectation
 • approach
 • promotion

19. proficient

 • proud
 • skilled
 • wise
 • well – known

20.vital

 • wear
 • stiff
 • necessary
 • unimportant

21. Match the words with their meanings

 1. conventional ————- e. customary
 2. prohibit ————- ———– g. ban
 3. lift ——————————-a. elevator.
 4. disperse ———————- f. scatter
 5. cogent ———————— d. convincing
 6. ingenious ————————-b. creative
 7. vibrate —————————– c. fluctuate.

From the bold words find the one which is not correct.

22. Some fishes live at such enormous depths that they are almost blind

23. Animals that live in cold climates often hibernate throughout the winter when food is.

24. Morse code was an important way to send messages before the telephone and radio invented.

25. Language is an important factor in the of culture.