Posted in English

Translation

Harlan Sewall by Edgar Lee Masters

You never understood, O unknown one,
Why it was I repaid
Your devoted friendship and delicate ministrations
First with diminished thanks,
Afterward by gradually withdrawing my presence from you,
So that I might not be compelled to thank you,
And then with silence which followed upon
Our final Separation.
You had cured my diseased soul. But to cure it
You saw my disease, you knew my secret,
And that is why I fled from you.
For though when our bodies rise from pain
We kiss forever the watchful hands
That gave us wormwood, while we shudder
For thinking of the wormwood,
A soul that’s cured is a different matter,
For there we’d blot from memory
The soft-toned words, the searching eyes,
And stand forever oblivious,
Not so much of the sorrow itself
As of the hand that healed it.

Հարլան Սիվալ ՝ Էդգար Լի Մասթերսի

Երբեք չհասկացար , ո՛վ անհայտ,
Թե ինչու ինձ կրկին վճարեցին
Ձեր նվիրված բարեկամությունն ու նուրբ ծառայությունները
Չնչին շնորհակալությամբ,
Դրանից հետո աստիճանաբար հեռացրեցի իմ ներկայությունը ձեզանից,
Որպեսզի ինձ ստիպված շնորհակալություն չհայտնեք,
Եվ հետո լռությամբ, որին հաջորդեց
Մեր վերջին բաժանումը:
Դուք բուժել էիք իմ հիվանդ հոգին: Բայց այն բուժելու համար
Դուք տեսաք իմ հիվանդությունը, իմացաք իմ գաղտնիքը,
Եվ այդ պատճառով ես փախա քեզնից:
Չնայած, երբ մեր մարմինը ցավից ապաքինվում է 
Մենք հավերժ ջերմացնում ենք մեր զգայուն ձեռքերը
Դա մեզ ջերմություն տվեց, մինչ մենք սարսռում էինք
Ջերմության մասին մտածելով,
Բուժված հոգին մեկ այլ հարց է,
Որովհետև մենք հիշողությունից կարող ենք հեռացնել,
Գեղեցիկ հնչող բառերը, որոնող աչքերը,
Եվ ընդմիշտ մոռանալ այդ ամենը,,
բայց վիշտը՝ չենք կարող

Եվ այն բուժող ձեռքը։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s