Posted in English

Poem translation

1.

Քանի՜ մահ կա իմ սրտում,
Թափուր գահ կա իմ սրտում.
Չէ՛, դու էլ ես մահացու.
Մահի ահ կա իմ սրտում։

How many deaths are there in my heart,
There is a vacant throne in my heart.
No, you too will die.
There is death in my heart.

2.

Քանի՜ ձեռքից եմ վառվել, Վառվել ու հուր եմ դառել, Հուր եմ դառել` լույս տվել, Հույս տալով եմ սպառվել։

How many hands have I burned, I’m burning and burning, I have become glowing, giving light, Hoping I’m exhausted.