Posted in Հաշվետվություններ

Հունվարյան հաշվետվություն

Հունվարյան ճափորդության ժամանակ՝

Հասարակագիտություն–Հանդիպեցինք ԵՊՀ–ի Աստվածաբանության ֆակուլտետի դասախոս Պարգև Բարսեղյանի հետ։

Գրականություն– բացել եմ մի Յութուբյան մի ալիք,որը կոչվում է Արեւմտահայերեն ընթերցումներ։Որտեղ հրապարակում եմ արեւմտահայ գրողների բանաստեղծությունները։Ինձ նաև միացան իմ ընկերները։Շուտով նաև, Ընկեր Նունեի հետ կմասնակցենք հոգևոր գրականության ընթերցումներ։Մասնակցել եմ Հունվարյան գործունեության ամփոփիչ հավաքին։

Դպրոցում մեզ հյուր էին եկել Ամերիկյան համալսարանից,նրանք հրավիրեցին մեզ համալսարան։

Ընկեր Իրինայի և ընկեր Հասմիկի հետ միասին գնացել ենք սահադաշտ։

Մենք նրանց այցելեցինք և մասնակցեցինք հատուկ դասնթացների։

Վերջին օրը մենք ափոփեցինք,մեր կարծիքները հայտնեցինք՝ հղումը այստեղ։

Մասնակցել եմ Լատվիայի համալսարանի մասնագետները հետ։

Posted in English

Exercise 187

 1. In the evening I often go to see my friends.
 2. On Sunday we sometimes go to the cinema or to a disco club.
 3. Andrew gets up very early as he lives far from school. He is never
  late.
 4. It is six o’clock in the evening now. Victor is doing his homework.His
  sister is reading a book. His mother and grandmother are talking.
 5. I am writing a letter to my grandmother who lives in Novgorod. I write
  to her very often.
 6. It takes me forty minutes to get to school.
 7. Hello, Pete, where are you going?- I am hurrying to school.
 8. When do your lessons begin on Monday?- They begin at nine
  o’clock.
 9. Where is your sister?- She is doing her homework in the next room.
 10. It usually takes me an hour to do my written exercises.
 11. Where is Boris? I am looking for him.- He is having dinner.
 12. I am looking for a cassette recorder. Do you have anything on
  sale?- Take a look at this little Sonic Walkman.- No, I don’t want that
  kind.- Well, this Supersound might interest you. It is a good size, it is
  stereo and it has a radio to listen to the news.
 13. I don’t know about you, but I am going out to the cinema.