Posted in Նախագծային աշխատանք, գրականություն

Հոգևոր գրականության ընթերցումներ

Մովսես Խորենացի «Խորհուրդ մեծ»

Խորհուրդ մեծ և սքանչելի
Որ յայսմ աւուր յայտնեցաւ,
Հովիւքն երգեն ընդ հրեշտակս`
Տան աւետիս աշխարհի:
Ծնաւ նոր արքայ
Ի Բեթղեհեմ քաղաքի,
Որդիք մարդկան, օրհնեցէք,
Զի վասն մեր մարմնացաւ:
Անբաւելին երկնի և երկրի
Ի խանձարուրս պատեցաւ,
Ոչ մեկնելով ի հօրէ`
Ի սուրբ այրին բազմեցաւ:

Խորհուրդ մեծ և սքանչելի
Որ այս օրերին հայտնվեց,
Երգում են հովիվներն ու հրեշտակները`
Տալով ավետիս աշխարհի:
Ծնվեց նոր արքա
Բեթղեհեմ քաղաքում,
Մարդկանց որդիները, օրհնեցէք,
Քանի որ նա մարմնացավ:
Անբավելին երկնի և երկրի
Խանձարարուրի մեջ տեղավորվեց,
Չլինելով իր հորից`
Ի սուրբ գահին բազմեցավ:

Ներսես Շնորհալի «Բազմութիւնք հրեշտակացն»

Բազմութիւնք հրեշտակաց եւ զօրաց երկնաւորաց
իջեալ ի յերկնից ընդ միածին թագաւորին:
Որք երգէին եւ ասէին. Սա է Որդին Աստուծոյ:
Ամենեքեան ասասցուք՝ ուրախ լերուք, երկինք,
եւ ցնծասցեն հիմունք աշխարհի.
զի Աստուածն յաւիտենական ի յերկրի երեւեցաւ
եւ ընդ մարդկան շրջեցաւ, զի կեցուսցէ զանձինս մեր:

Բազմություն հրեշտակների և զորավոր զորքերի Իջած երկնքից միածին թագավորի մոտ Որ երգում և ասում էին,Սա է որդին Սուրբ Աստծո Բոլորն ասում էին ուրախ եղիր երկինք և ցնծաց հիմքերը աշխարհի Քանզի հավիտենական Աստվածը երկրի վրա երևաց և մարդկանց մեջ երևաց քանզի մեր անձերը ապրեցրեց։

Մեսրոպ Մաշտոց «Վտանգիմ ի բազմութենէ մեղաց իմոց»

Վտանգիմ ի բազմութենէ մեղաց իմոց,
Աստուած խաղաղութեան, օգնեա ինձ:

Ալեկոծիմ հողմով անօրէնութեան իմոյ,
Թագաւոր խաղաղութեան, օգնեա ինձ:

Ի խորըս մեղաց ծովու տարաբերեալ ծփիմ,
Նաւապետ բարի, փրկեա զիս:

Իմ մեղքերի բազմությունից վտանգվում եմ,

Խաղաղության Աստված,օգնիր ինձ

Իմ անորեությունից ալեկոծվում եմ,

Խաղաղության թագավոր,օգնիր ինձ

Իմ մեղքերի խոր ծովում տարուբերվում եմ,

Նավապետ բարի, փրկիր ինձ։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s