Posted in English

No Wrong Numbers

Mr James Scott has a garage in Silbury and now he has just bought another garage in Pinhurst. Pinhurst is only five miles from Silbury, but Mr Scott cannot get a telephone for his new garage, so he has just bought twelve pigeons.Yesterday, a pigeon carried the first message from Pinhurst to Silbury. The bird covered the distance in three minutes. Up to now,Mr Scott has sent a great many requests from one garage to the other. In this way, he has begun his own private “telephone” service.

Comprehension Precis and Composition

1.Where has Mr Scott opened his second garage? 2.Where is his first garage? 3.How far away is Silbury? 4.Can Mr Scott get a telephone for his new garage or not? 5.What has he bought? 6.In how many minutes do they carry messages from one garage to the other?

Posted in English

An Exciting Trip

I have just received a letter from my brother, Tim.He is in Australia.He has been there for six months. Tim is an engineer. He is working for a big firm and he has already visited a great number of different places in Australia. He has just bought an Australian car and has gone to Alice Springs, a small town in the centre of Australia. He will soon visit Darwin. From there , he will fly to Perth. My brother has never been abroad before, so he is finding this trip very exciting.

Comprehension Precis and Composition

1.What has the writer just received from his brother, Tim? 2.Is Tim an engineer, or is he a doctor? 3.How long has he been in Australia? 4.Has he already visited many places or not? 5.Where is he now? 6.Has Tim ever been abroad before or not? 7.Is he enjoying his trip very much or not?

Posted in Հասարակագիտություն

Ազատություն

Մարդն իր ողջ կյանքի ընթացքում ձգտում է ազատությանը ։ Սակայն յուրաքանչյուրը տարբեր բան է պատկերացնում դա ասելով ։

Մարդ ազատ է այն ժամանակ երբ նա ունի ազատ խոսքի իրավունք, կարող է ընտրություն կատարել , անսահմանափակ մտածել , ինքնուրույն որոշումներ կայացնել։ Ազատությունը մեծ դեր է խաղում առօրյա կյանքում և ընդհանրապես մարդկության վրա։

Ազատությունը երբեմն վախեցնում է մարդկանց։Ազատություն ձեռք բերելուց մարդը ստանում է նաև ինքնուրույն որոշում կայացնելու պատասխանատվություն , որից շատերը վախենում են ։ Երբ մարդ ազատ է նա կարող է անել այն ինչ ցանկանում է , բայց շատերը վախենում են անել դա , քանի որ վախենում են դիմացինի քննադատություններից։