Posted in English

Please Send Me a Card

Postcards always spoil my holidays. Last summer, I went to Italy. I visited museums and sat in public gardens. A friendly waiter taught me a few words of Italian.Then he lent me a book. I read a few lines, but I did not understand a word. Every day I thought about postcards. My holidays passed quickly, but I did not send any cards to my friends. On the last day I made a big decision. I got up early and bought thirty-seven cards. I spent the whole day in my room, but I did not write a single card!

Comprehension Precis and Composition

1.Do postcards always spoil the writer’s holidays or not? 2.Where did he spend his holidays last summer? 3.What did he think about every day? 4.Did he send any cards to his friends or not? 5.How many cards did he buy on the last day? 6.Where did he stay all day? 7.Did he write any cards or not?

Posted in Էկոլոգիա

«Տուն» ֆիլմի վերլուծություն

Դեռ վաղ ժամանակներից, մարդկությունը սկսեց օգտվել բնության բարիքներից, չհասկանալով հասցրած վնասները, ստեղծվեցին սարքեր, որոնք մինչ այժմ անխնա կերպով օգտագործվում են: Այս ամենի պատճառով երկիր մոլորակը ունի բնապահպանական մեծ խնդիրներ, որոնք կբերեն կյանքի արագ ոչնչացման: Ներկայումս մեզ անհանգստացնում են հետևյալ խնդիրները`

1. Երկրագնդի մթնոլորտի աղտոտումը և օզոնի շերտի քայքայումը: 

2. Երկրագնդի անտառազրկումը:

3. Հողերի վատթարացումը և էրոզիան:

4. Անապատացումը:

5. Համաշխարհային օվկիանոսի աղտոտումը:

6.Կենսաբանական տեսակների բազմազանության հիմնախնդիրներ:

7.Քաղցրահամ ջրերի որակի վատացումը:

Խնդիրներ լուծման համար պետք է ամեն մի անձ իր հերթին խնայողաբար օգտագործի ջուրը կամ էլէկտրականությունը, պլաստիկ իրերը փոխանակել բնական մատերյալներից պատրաստված իրերով և պարզապես չաղտոտել շրջակա միջավայրը:

Posted in English

Breakfast or Lunch?

It was Sunday. I never get up early on Sundays.I sometimes stay in bed until lunch time.Last Sunday I got up very late. I looked out of the window. It was dark outside. “What a day!” I thought. “It’s raining again.” Just then, the telephone rang. It was my aunt Lucy. “I’ve just arrived by train,” she said. “I’m coming to see you.” “But I’m still having breakfast,” I said. “What are you doing?” she asked. “I’m having breakfast,” I repeated. “Dear me,” she said. ” Do you always get up so late? It’s one o’clock!”

Comprehension Precis and Composition

1.Does the writer always get up early on Sundays, or does he always get up late? 2.Did he get up early last Sunday, or did he get up late? 3.Who telephoned them? 4.Had she arrived by train, or had she come on foot? 5.Was she coming to see him or not? 6.Did he say, “I’m still having breakfast”, or did he say, ” I’m still in bed”? 7.Was his aunt very surprised or not? 8.What was the time?